U dokumentace školení o PO je rozhodující, do jaké kategorie jsou začleněny zaměstnavatelem provozované činnosti podle zákona o PO (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím).

V případě provozování činností „bez zvýšeného požárního nebezpečí“ se dokumentace školení o PO řídí pravidly pro školení o BOZP, tedy způsob vedení dokumentace není právními předpisy obligatorně stanoven.

V případě provozování činností „se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím“ musí být školení prováděna a dokumentována podle vyhlášky o požární prevenci (246/2001 Sb.), která určuje taxativně náležitosti dokumentace o školení. Patří mezi ně mimo jiné i podpisy školených zaměstnanců.

§ 36 odst. (1) vyhlášky o požární prevenci (246/2001 Sb.)
(1) Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5 tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona.