Požadavky na dokumentaci ke školení řidičů (vyjma řidičů vozidel nad 3,5 t a vozidel s více než 8 místy k sezení mimo řidiče) jsou dány Zákoníkem práce. Vyplývá z nich, že způsob vedení  dokumentace těchto školení určuje zaměstnavatel. Náležitosti dokumentace nejsou obligatorně stanoveny.

§ 103 odst. (3) Zákoníku práce (262/2006 Sb.)
(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.