Pro školení o BOZP platí:

Obsah, četnost, způsob provádění a vedení dokumentace o školení určuje zaměstnavatel.

Provádí se:

  • při nástupu
  • při změnách pracovních podmínek 
  • pravidelně (doporučovaná lhůta v praxi = 1x za 2 roky)

Právní předpisy: 

z § 103 Zákoníku práce (262/2006 Sb.)

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

a) při změně

  1. pracovního zařazení,
  2. druhu práce,

b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,

c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

(1) Zaměstnavatel je povinen:

f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,

 

Online kurz BOZP 

Součástí online kurzu společnosti PREVENT je seznámení s právními a ostatními předpisy v BOZP, riziky pracovního prostředí, bezpečnými pracovními postupy a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Podmínkou absolvování kurzu je závěrečné ověření znalostí testem.

Výstupem kurzu je záznam o školení s náležitostmi vyžadovanými legislativou (certifikát).

Kurz je k dispozici ve verzích pro vedoucí zaměstnance i zaměstnance, v češtině a angličtině.

Ke kurzu BOZP nabízí PREVENT rovněž zpracování informování o konkrétních pracovních podmínkách na pracovištích a při pracovních činnostech zákazníka.